Administrative Officer / Administratiewe Beampte

Job Title/Posbeskrywing Administrative Officer / Administratiewe Beampte
Location/Area
Organization/Organisasie Research Development / Navorsingsontwikkeling
Department Description/Departement Beskrywing
Afdeling Navorsingsontwikkeling

 

Administratiewe Beampte: Navorsingsuitsette en -inligting

(Verw. ANO/071/0319)


———————————————

Division for Research Development 

Administrative Officer: Research Outputs and Information

(Ref. ANO/071/0319)


———————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

Duties/Pligte
Administratiewe bystand met die indien van navorsingsuitsette vir subsidiedoeleindes aan die DHOO, bystand met die ontwikkeling, implementering en instandhouding van `n nuwe elektroniese stelsel vir die indien van navorsingsuitsette aan die DHOO, asook gepaardgaande dataverwerking en rapportering van navorsingsverwante inligting binne die Afdeling Navorsingsontwikkeling aan die Universiteit Stellenbosch.
 • Verleen administratiewe hulp met die interne prosesse rondom die indien van navorsingsuitsette aan die DHOO, insluitend liassering van joernaal-artikels, bystand met die reël van interne evalueringspanele, opvolg van uitstaande dokumentasie, en voorbereidings vir die interne outditproses;
 • Verleen administratiewe hulp met die interne prosesse rondom die indien van kreatiewe uitsette aan die DHOO, insluitend die eweknie-beoordelingsproses, skakeling met die kreatiewe uitsette komitee en voorbereiding en indiening van dokumentasie aan die DHOO;
 • Lewer insette ten opsigte van die implementering van `n nuwe elektroniese inligtingsbestuurstelsel vir navorsingsuitsette aan die US, insluitend konfigurasies en opstellings;
 • Hulpverlening met stelselopleiding aan gebruikers, soos nodig;
 • Toepaslike gebruiksanalises en verslagdoening rakende navorsingsinligting aan die US;
 • Die byhou en verwerking van geselekteerde navorsingsverwante bestuursinligting binne die Afdeling Navorsingsontwikkeling;
 • Verleen bystand met die insameling en voorbereiding van navorsingsinligting vir die jaarlikse navorsingsuitset-opname , asook vir spesifieke versoeke in terme van landskapsanalises;
 • Die opstel van navorsingsinligtingspakkette aan departementele voorsitters;
 • Die byhou van navorsingsverwante feite en statistieke vir brosjures en inligtingstukke;
 • Verleen bystand met die insameling van inligting vir die jaarlikse navorsingsverslag-publikasie.

————————————–

Administrative assistance with the submission of research outputs for subsidy purposes to the DHET, assistance with the development, implementation and maintenance of a new electronic system for the submission of research outputs to the DHET, as well as related data analyses and reporting of research-related information within the Division for Research Development at Stellenbosch University.

 • Lending administrative assistance with the internal processes with regards to the submission of research outputs to the DHET, including filing of journal articles, assisting with the logistics of the internal evaluation panels, following up with outstanding documentation and making preparations for the internal audit process;
 • Lending administrative assistance with the internal processes with regards to the submission of creative outputs to the DHET, including the peer review process, liaising with the creative outputs committee and preparing and submitting documentation to the DHET;
 • Providing input with regards to the implementation of a new electronic information management system for research outputs at SU, including configurations and setups;
 • Assisting with system training to users, as required;
 • Appropriate user analyses and reporting regarding research information at SU;
 • Keeping track of and analysing selected research related management information within the Division for Research Development;
 • Lending assistance with the collection and preparation of research information for the annual research output survey, as well as specific requests in terms of landscape analyses;
 • Compiling research information packs to departmental chairs;
 • Updating research related facts and statistics for brochures and information sheets;
 • Lending assistance with the collection of information for the annual research report publication.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Job Requirements/Pos Vereistes
 • `n Toepaslike –B Graad;
 • Ervaring van navorsingsinligtingbestuurstelsels, verkieslik ter ondersteuning van navorsing aan (`n) hoër onderwys instelling(s);
 • Vermoë om dataverwerkings en analises met betrekking tot navorsingsinligting effektief te hanteer;
 • Hoëvlak-rekenaarvaardigheid ten opsigte van die Microsoft Office pakket (Word, Excel, PowerPoint en Outlook), Internet soektogte, ens.;
 • Uitstekende interpersoonlike vaardighede;
 • Vermoë om effektief binne spanverband te funksioneer;
 • Uitstekende  kommunikasievaardighede;
 • Uitstekende organisatoriese vermoëns;
 • Noukeurigheid en sin vir verantwoordelikheid.

————————————-

 • A relevant B Degree;
 • Experience with research information management systems, preferably in support of research at (a) higher education institution(s);
 • Ability to effectively handle data processing and analyses with regards to research to research information;
 • High-level computer proficiency with regard to the Microsoft Office package (Word, Excel, PowerPoint and Outlook), Internet searches, etc.;
 • Excellent interpersonal skills;
 • Ability to function effectively within a team;
 • Excellent communication skills;
 • Excellent organisational ability;
 • Accuracy and sense of responsibility.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Recommendation/Aanbeveling
 • `n Toepaslike nagraadse kwalifikasie;
 • Kennis van die hoër onderwysstelsel in Suid-Afrika;
 • Ervaring in navorsingsadministrasie aan `n hoër onderwys instelling;
 • Kennis van die indieningsproses vir navorsingsuitsette vir subsidie-doeleindes aan die DHOO;
 • Kennis van die US se navorsingsinligting bestuursprosesse;
 • Kennis van MS Excel en/of ander gepaste statistiese ontledingsagteware;
 • Wetenskapskommunikasie vaardighede.

————————————-

 • A relevant postgraduate qualification;
 • Knowledge of the higher education system in South Africa;
 • Experience in research administration at a higher education institution;
 • Knowledge of the submission process of research outputs for subsidy purposes to the DHET;
 • Knowledge of SU`s research information management processes;
 • Knowledge of MS Excel and/or other relevant statistical analysis software;
 • Science communication skills.

—————————————————————————————————————————————————————————–

How To Apply/Hoe Om Aansoek Te Doen
#LI-POST

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer,

veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

 

Die Universiteit behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

 

U aansoek moet vergesel wees van ‘n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadres van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum

van die advertensie bereik.

 

Doen aanlyn aansoek deur op die “Apply Now” skakel te kliek.

 

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

 

Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

———————————
The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially

with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail address of at least three referees), must reach the University before or on the closing

date of the advertised post.


Apply online by using the “Apply Now” link.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

 

Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Enquiries/Navrae
Navrae oor posinhoud:  Maryke Hunter-Husselmann, Direkteur: Navorsingsinligting en –strategie, Afdeling Navorsingsontwikkeling,  by 021 808 4623, of by mh3@sun.ac.za


Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses:
Menslike Hulpbronne, Klientedienssentrum by 021 808 275

———————————————-

Enquiries regarding job content: Maryke Hunter-Husselmann, Director: Research Information and Strategy, Division for Research Development, on  021 808 4623, or at mh3@sun.ac.za

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources , Client Service  on 021 808 2753

—————————————————————————————————————————————————————————————-

Currency
Commencement Date 01-Apr-2019
Closing Date 27-Mar-2019

To apply for this job please visit sun-e-hr.sun.ac.za.

Job Feed