Clinical Nurse Practitioner / Kliniese Verpleegpraktisyn

Job Title/Posbeskrywing Clinical Nurse Practitioner / Kliniese Verpleegpraktisyn
Location/Area
Organization/Organisasie Campus Health Service / Kampusgesondheidsdienste
Department Description/Departement Beskrywing
Kampusgesondheidsdienste

 

Kliniese Verpleegpraktisyn

(Verw. KGD/055/0219)

KGD is verantwoordelik vir die lewering en bestuur van omvattende institusionele gesondheidsprogramme aan personeel en studente van die Universiteit Stellenbosch (US).

—————————————————————————————–

Campus Health Services

 

Clinical Nurse Practitioner

(Ref. KGD/055/0219)

CHS is responsible for the delivery and management of comprehensive institutional health programmes for personnel and students of Stellenbosch University (SU).

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Duties/Pligte
 • Verskaffing van omvattende gesondheidsorg (voorkomend en kuratief) aan personeel en studente op al die kampusse van die Universiteit Stellenbosch, as deel van ‘n multi-

professionele span;

 • Noodsorg van pasiënte (bv. neem van EKG’s, nebulisasies, asook van die perseel af, ens.);
 • Verpleegkundige ondersteuningsdienste by sport- en ander byeenkomste op alle kampusse van SU (wat beskikbaarheid na-ure en op openbare vakansiedae insluit volgens ‘n rotasie

rooster);

 • Toediening van medikasie (soos bepaal deur die bestek van praktyk) en toediening van immunisasies;
 • Operasionele bestuursverantwoordelikhede soos bepaal deur die multi-professionele span binne Kampusgesondheid as ‘n eenheid;
 • Deelname aan institusionele aktiwiteite wat van toepassing is op dienslewering (bv. Institusionele praatjies, seminare, werkswinkels, ens.);
 • Ontwikkeling van innoverende en beroepspesifieke prosesse en programme om dienslewering voortdurend te verbeter.

—————————————————————————————–

 • Providing comprehensive health care (preventative and curative) to staff and students on the campuses of Stellenbosch University, as part of a multi-professional team;
 • Providing emergency care to patients (e.g. performing ECG’s, nebulisations, including off-site assessments, etc.);
 • Providing nursing support services at sport and other events on US campuses (which includes availability after-hours and on public holidays on rotation according to a roster);
 • Dispensing medications (as defined by your scope of practice) and administering immunisations to patients;
 • Operational management responsibilities, as determined by the multi-professional team within Campus Health as a unit;
 • Participating in appropriate institutional activities which impact on service delivery (e.g. institutional presentations, seminars, workshops, etc.);
 • Developing innovative and occupational-specific processes and programmes to continuously improve service delivery at CHS.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Job Requirements/Pos Vereistes
 • Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging (SARV) as Kliniese Verpleegkundige;
 • Nagraadse kwalifikasie in Primêre Gesondheidsorg;
 • Minstens tien jaar ervaring as Professionele Verpleegkundige;
 • Sertifikaat in die toediening van medisyne;
 • Basic Life Support (BLS)“ of ander gelykwaardige opleiding in noodsorg;
 • Geldige Suid-Afrikaanse rybewys;
 • Toepaslike ervaring in die gebruik van informasietegnologie;
 • Bewese beplannings- en organiserings vaardighede;
 • Probleemoplossingsvaardighede binne kliniese span verband;
 • Uitstekende kommunikasievaardighede binne n’ kliniese span verband;
 • Bewese vermoë om in multi-professionele spanverband te kan werk;
 • Vermoë om onder druk te funksioneer;
 • ‘n Sterk ingesteldheid op kliëntediens.

.

—————————————————————————————–

 • Registration with the South African Nursing Council as a Clinical Nurse Practitioner;
 • Postgraduate qualification in Primary Health Care (PHC);
 • At least ten years’ experience as a Professional Registered Nurse Certificate in the dispensing of medicine;
 • Basic Life Support (BLS) or equivalent training in emergency care;
 • Valid South African driver’s licence;
 • Appropriate experience in the use of information technology;
 • Demonstrable planning and organisational skills;
 • Problem-solving skills on a clinical team functioning level;
 • Excellent communication skills, on a clinical team functioning level;
 • Proven ability to work well within a multi-professional team environment;
 • Ability to work under pressure;
 • A strong inclination towards client service.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Recommendation/Aanbeveling
 • Nagraadse kwalifikasie in noodgeneeskunde;
 • Nagraadse kwalifikasie in psigiatrie;
 • Ervaring in die lewering van verpleegdienste aan tersiêre studente;
 • Opleiding en ervaring in seksuele gesondheidsprogramme;
 • Kennis en ervaring van finansiële bestuursprosesse;
 • Formele opleiding in MIV/Vigs programme;
 • Opleiding in die uitvoer van spirometrie, EKG, bors ondersoeke en servikale smere;
 • Enige ander toepaslike nagraadse opleiding.

—————————————————————————————–

 • Postgraduate qualification in emergency medicine;
 • Postgraduate qualification in psychiatry;
 • Experience in the delivery of primary nursing care to a tertiary student population;
 • Training and experience in sexual health programmes;
 • Knowledge and experience in financial management processes;
 • Formal training in HIV/ AIDS programmes;
 • Training in the performance of spirometry, ECG, breast examinations and cervical smears;
 • Any other appropriate postgraduate training.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

How To Apply/Hoe Om Aansoek Te Doen
#LI-POST

 

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van ‘n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadres van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

 

DOEN AANLYN AANSOEK DEUR OP DIE “APPLY NOW” SKAKEL TE KLIEK.

Kandidate kan moontlik aan gepaste psigometriese toetsing en ander keuringsinstrumente onderwerp word.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

—————————————————————————————–

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail address of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

APPLY ONLINE BY USING THE “APPLY NOW” LINK.

Candidates may be subjected to appropriate psychometric testing and other selection instruments.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Enquiries/Navrae
Navrae oor posinhoud: Dr Jo-Anne Kirby by 021 808 3492, of by jkirby@sun.ac.za

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753

—————————————————————————————–

Enquiries regarding job content: Dr Jo-Anne Kirby on 021 808 3492, or at jkirby@sun.ac.za

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Service Centre on 021 808 2753

——————————————————————————————————————————————————————————————-

Currency ZAR
Commencement Date 01-May-2019
Closing Date 19-Mar-2019

To apply for this job please visit sun-e-hr.sun.ac.za.

Job Feed