Human Resources Practitioner / Menslike Hulpbronpraktisyn

Job Title/Posbeskrywing Human Resources Practitioner / Menslike Hulpbronpraktisyn
Location/Area
Organization/Organisasie Human Resources / Menslike Hulpbronne
Department Description/Departement Beskrywing
Afdeling Menslike Hulpbronne

Menslike Hulpbronpraktisyn

(Verw. MHB/065/0319)

(Drie poste – twee poste op Stellenboschkampus en een pos by die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, Tygerbergkampus)

Daar sal van die posbekleër verwag word om die lewering van `n strategies-belynde, omvattende, proaktiewe en geïntegreerde menslike hulpbron (MH) adviserende diens, met `n fokus op personeelsake in ‘n toegekende omgewing, te bestuur.

 

——————————————————-

 

Human Resources Division

Human Resources Practitioner

(Ref. MHB/065/0319)

(Three Positions – two positions located at Stellenbosch Campus and one position located at the Faculty of Medicine and Health Sciences, Tygerberg Campus)

The incumbent of this post will be required to manage the delivery of a strategy-aligned, comprehensive, pro-active and integrated human resources (HR) advisory service with a focus on staff matters in an allocated environment.

————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Duties/Pligte
Strategiese personeelbeplanning:
 • Mede-ontwikkeling van `n kliënt-spesifieke meerjarige personeelplan vir die behoud van personeel, opvolgbeplanning en die verbetering van personeelmobiliteit;
 • Monitering van die Diensbillikheidsplan binne die omgewing;
 • Ontwikkeling en handhawing van `n diepgaande begrip van die kliëntebasis, deur middel van deurlopende skakeling;
 • Werwing en advies oor die werwing van hoëkaliber kandidate om aan strategiese vereistes te voldoen;
 • Verseker `n akkurate aanstellingsproses ingevolge die nuwe Arbeidswetgewing, Kode vir Bestuurspraktyke, personeelplan, MH-beleid, riglyne en prosedures;
 • Uitvoering van die volledige werwings- en keuringsproses, vanaf werwing en keuring, tot by finale plasing, met inbegrip van die hantering van aanstellingsverwante administrasie, personeel-induksie en uitdienstredingsprosesse.

Konsultasie- en prosesinsette:

 • Voorsiening van MH-statistiek om tendense in die omgewing te identifiseer;
 • Monitering en gehaltebeheer van MH-prosesse en -prosedures in ooreenstemming met ouditvereistes;
 • Voorsiening van toepaslike inligting ingevolge Arbeidswetgewing, Kode vir Bestuurspraktyke, personeelplan, MH-beleid, riglyne en prosedures aan lynbestuurders en personeel;
 • Deurlopende kommunikasie van sleutel MH-besluite en -spertye om konsekwente dienslewering te verseker;
 • Lewering van adviserende ondersteuning met betrekking tot veranderingsbestuurs.

Kliënteskakeling, dienslewering en verhoudingsbestuur:

 • Ontwikkeling en bou van doeltreffende verhoudings met belanghebbers ten einde die integrasie van MH beste praktyke met beplanning en bedryf aan te moedig;
 • Proaktiewe ontwikkeling van verhoudingsbou met toepaslike MH-spesialiste (bv. Vergoeding en Voordele, sun-e-HR, Werknemerverhoudings, Welwees, Opleiding en Ontwikkeling, ens.) en MH-kollegas;
 • Gereelde kommunikasie oor MH-diensaanbiedings;
 • Ontwikkeling van verbeterde diensleweringsmeganismes in die konteks van `n veranderende omgewing, indien nodig.

Ad hoc:

 • Suksesvolle voltooiing van projekdoelwitte soos ooreengekom;
 • Uitvoering van ad hoc-take wat met Menslike Hulpbronadministrasie en betaalrolfunksies verband hou.

 

——————————————————-

 

Strategic workforce planning:

 • Co-developing a client-specific multi-year workforce plan to improve staff retention, succession planning and the improvement of staff mobility;
 • Monitoring the Employment Equity (EE) plan within the environment;
 • Developing and maintaining a deep understanding of client base through continuous engagement;
 • Recruiting and advising on sourcing high calibre candidates to fulfil strategic requirements;
 • Ensuring accuracy of the appointment process in terms of the new Labour legislation, Code for Management Practices, personnel plan, HR Policies, Guidelines and Procedures;
 • Executing the full recuitment and selection process, from the recruitment and selection, up to the final placing, including handling appointment-related administration, onboarding and off-boarding.

Consulting and process input:

 • Providing HR statistics to identify trends in the environment;
 • Monitoring and quality assurance of HR processes and procedures in line with auditing requirements;
 • Providing relevant information in terms of Labour Legislation, Code for Management Practices, personnel plan, HR Policies, Guidelines and Procedures to line managers and staff;
 • Continuously communicating key HR decisions and deadlines to ensure consistent service delivery;
 • Providing advisory support with regard to change management.

Client engagement, service delivery and relationship management:

 • Developing and building effective relationships with stakeholders to encourage integration of HR best practices into planning and operation;
 • Pro-actively developing relationships with relevant HR specialists (e.g. Remuneration and Benefits, sun-e-HR, Employee Relations, Wellness, Training and Development, etc.) and HR colleagues;
 • Regularly communicating HR service offerings;
 • Developing improved service delivery mechanisms in the context of a changing environment if needed.

Ad hoc:

 • Successful completion of project goals as agreed upon;
 • Performing ad hoc tasks relating to Human Resources administration and payroll functions.

————————————————————————————————————————————————————————————————

Job Requirements/Pos Vereistes
 • Minstens `n B-graad of soortgelyke kwalifikasie in menslike hulpbronne;
 • Minstens vyf jaar ervaring in MH as `n algemene MH-beampte;
 • Kennis van Menslike Hulpbron-vergoedingsbegrotings;
 • Vermoë om die omgewing se verwagtinge te verstaan, asook die noodige dryfkrag en entoesiasme om die vereiste belyning tussen beleid en besigheid te bewerkstellig;
 • Kenis van Menslike Hulpbronbeleid, -riglyne en -prosesse;
 • `n Sterk kliënt-ingesteldheid met die vermoë om met kliënte op verskeie vlakke te konsulteer, vanaf juniorvlak tot senior bestuur;
 • Doeltreffende lees, skriftelike en mondelinge kommunikasie- en fasiliteringsvaardighede;
 • Vaardigheid in MS Office;
 • Sterk administratiewe vaardighede met die nodige vermoë om onder druk te presteer en spertye te haal;
 • Vermoë om vooruit te dink en inisiatief te neem;
 • Hoë mate van selfvertroue, energie en dryfkrag;
 • Vermoë om onafhanklik te werk en standpunt in te neem;
 • Vermoë om doeltreffend binne `n span te funksioneer;
 • Vermoë om vertroulikheid te handhaaf;
 • Uitsonderlike interpersoonlike vaardighede en die vermoë om konflik te hanteer;
 • Ervaring in vaardigheidsgebaseerde onderhoudvoering;
 • Ervaring van `n posevalueringstelsel;
 • ‘n Geldige rybewys.

——————————————————-

 • At least a bachelor’s degree in human resources or equivalent;
 • At least five years’ experience in HR as an HR Generalist;
 • Knowledge of Human Resources remuneration budgets;
 • Ability to understand environment expectations, as well as the essential drive and enthusiasm to affect the required alignment between policy and business;
 • Knowledge of Human Resources policies, guidelines and processes;
 • A strong client orientation with the ability to consult to varying levels of clients, from junior level up to senior management;
 • Effective reading, written and verbal communication and facilitation skills;
 • Proficiency in MS Office;
 • Strong administrative skills with the necessary ability to excel under pressure and meet deadlines;
 • Ability to think ahead and to take initiative;
 • High level of confidence, energy and drive;
 • Ability to work independently and to take a stand;
 • Ability to function effectively within a team;
 • Ability to maintain confidentiality;
 • Exceptional interpersonal skills and the ability to handle conflict;
 • Experience in competency-based interviewing;
 • Experience in a job evaluation system;
 • A valid driver’s licence.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Recommendation/Aanbeveling
 • Geen / None.

————————————————————————————————————————————————————–

 

How To Apply/Hoe Om Aansoek Te Doen
#LI-POST

 

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te

diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie ‘n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van ‘n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadres van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die

sluitingsdatum van die advertensie bereik.

 

Doen aanlyn aansoek deur op die “Apply Now” skakel te kliek.

 

Kandidate kan moontlik aan gepaste psigometriese toetsing en ander keuringsinstrumente onderwerp word.

 

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

 

Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

 

 

——————————————————-

 

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially

with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail address of at least three referees), must reach the University before or on the

closing date of the advertised post.

 

Apply online by using the “Apply Now” link.

 

Candidates may be subjected to appropriate psychometric testing and other selection instruments.

 

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.

 

Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

————————————————————————————————————————————————————————————————

Enquiries/Navrae
Navrae oor posinhoud: Me Chanel Klink by 021 808 9611, of by chanelk@sun.ac.za

Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753

 

——————————————————-

 

Enquiries regarding job content: Ms Chanel Klink on 021 808 9611, or at chanelk@sun.ac.za

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Service Centre on 021 808 2753

————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Currency ZAR
Commencement Date 01-May-2019
Closing Date 15-Mar-2019

To apply for this job please visit sun-e-hr.sun.ac.za.

Job Feed